Algemene voorwaarden

 1. Inschrijving
  Bij inschrijving dient eenmalig een bedrag van € 15,00 te worden voldaan.
 2. Duur & geldigheid
  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een jaar, ingaande vanaf de datum van inschrijving.
 3. Betaling contributie
  De betalingen vinden plaats door middel van automatische incasso.( medio januari/februari).
  Er wordt voor een heel jaar contributie betaald, zegt men halverwege het jaar op wordt dit verrekend.
 4. Wanbetaling
  Bij wanbetaling heeft het bestuur het recht dit uit handen te geven, alle bijkomende kosten hiervoor zijn voor de wanbetaler.
 5. Opzegging lidmaatschap
  Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd.
  Opzegging van een lidmaatschap kan alleen per half jaar.
  Opzeggen dient altijd schriftelijk, per brief of per email te gebeuren minimaal 6 weken voor het eind van een half jaar, voor 15 mei en voor 15 november, bij een van de bestuursleden.
  Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.
  Indien bovenstaande opzegtermijn niet in acht is genomen, dan wordt deze overeenkomst met een dezelfde periode verlengd en zijn de kosten wederom op dezelfde wijze verschuldigd, dit i.v.m. de administratie bij de Atletiek Unie.
 6. Wijzigingen gegevens
  Adres, telefoon en e-mail dienen zo spoedig mogelijk  doorgegeven te worden aan de leden administratie.
 7. Vrijwilligerswerk
  Van ieder lid van Athloi kan worden verwacht dat hij/zij vrijwilligerswerk verricht voor Athloi, tot junior-B kunnen zij worden vervangen door ouder/verzorgers.
 8. Schade
  De leden van Athloi zijn aansprakelijk voor de schade door hen toegebracht aan de inventaris van JAV Athloi te Harmelen.
  Eén en ander conform de bepalingen der wet.
 9. Privé eigendommen
  De Vereniging (Athloi) is niet aansprakelijk voor schade en/of zoekraken van privé eigendommen van haar leden.
 10. Trainingstijden
  Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
  De laatste zaterdag van de vakantie starten de lessen weer.
  Tenzij anders, dan wordt dit via e-mail of nieuwsbrief medegedeeld.
 11. Kleding
  Clubshirt verplicht bij wedstrijden.
 12. Kennisneming
  Ieder lid wordt geacht de voorwaarden van Athloi te kennen en daar naar te handelen.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.


Voorwaarden zoals besproken en goedgekeurd op de algemene leden vergadering van Athloi d.d. 26 januari 2015.